Fancy van de Moeshoek

2022 03 02 9999 261 2021 07 12 9999 60 2020 09 12 9999 48 2020 08 23 Q7F 2644-----Q-
2020 08 23 9999 207 2019 08 24 IMGP6762 2019 04 14 IMG 3342 2019 02 16 IMG 3243
2019 02 16 IMG 3035 2018 12 24 IMGP7199 2017 08 04 0933 2017 07 22 0623
2017 07 22 0607 2017 01 15 135413 METADATA-START��gUUUUUUÞ­¾ï���2�����³v�ù���œUUUUUUUUÞ­¾ï�������UUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUÞ­¾ï��UU���UUUUUUUUÞ­¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï�C�A�LUUUUUUCu�rUU0xDCC0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï�T�U�N�AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï®®®®F°�öù�ª)�YS�����������������������������������L�JÐ����������ú�����������������������������������������Q��r�À����������2��œ�����ª'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïKJKJª&��üú�Ú��ƒŠ��Œ†�ÚÜ����ƒ"�����³v����ù���ð��ê�äŠ����}×�þ„ÿþèM��/ÿÿ³W�¤žÿÿ¨ÿÿþ-ÿÿ.�ì¥�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�ˆ�ˆ�ˆ�"�"�"�"�"�"�"�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�"�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�	™’�	™’�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ������������� ë��ÿ÷�e�������������������������������������������������������������������������Ư��ÿú�—S�������������ãÔ��ÿð�À�ãÔ��ÿð�À�ãÔ��ÿð�À�ãÔ��ÿð�À�ãÔ��ÿð�}ä�����������������T�����������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï¯¯¯¯��›�%��‰�¯¯¯¯�������Ñ�0X�÷�1åv�Ñ�2L�¼�13Y�/8Ç�Ê�,/�Ê�,/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������³v��ö�¯¯¯¯��c3�����c�
�r�@UUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï������8UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUMETADATA-END 2017 01 15 135305 âÞ­¾ï���2�����üŸ�C���öÞ­¾ï�������Þ­¾ïÞ­¾ï�����Þ­¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Þ­¾ï���� 		 	     Þ­¾ï�C�A�L Cu�r 0xDCC0   											      Þ­¾ï�T�U�N�A#+,+-,+++.0.///02579:;@JNXbu‡¡¸Á¿ÀÄÆü´±¼¶Â¾¿Â»³·¹¸¸¸·¸½¿ÀÂÃÃÊËÉÆÆÌÞ­¾ï®®®®Fù�?C�ª)�nS�����™�™�ª��¡�¡ðÜ�™�����Ü:�5ì����������F�����������69==������������������¡���Y��^�¼�›��������2��ö�����ª'*+,-&#""$%%$(-(#! Þ­¾ïKJKJª&��üú�Ú��ƒŠ��Œ†�ÚÜ����ƒ"�����üŸ����C���L���éN����{©�2ÿþäŸ��/ÿÿ³à�¤[ÿÿ§Åÿÿþgÿÿù�í �ˆ�"�	™’�‘�‘�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�"�ˆ�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�	™’�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�ˆ�	™’�	™’�"�ˆ�ˆ�"�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�j��ÿÿ�SÕ�úü��	�s{�������������������������������������������������������������������������Ⱥ���–ó�������������é’��ÿõ��éˆ��ÿõ�(�éˆ��ÿõ�(�éˆ��ÿõ�(�éˆ��ÿõ�{R�����������������R¢�������j����		Þ­¾ï¯¯¯¯��›�%��†��¯¯¯¯o�3 ò�Ø�k_�Î�ÜM,�9§b�Ùe�VÓ �›�®� (�â�l_P�"Ð�Ÿ�Ÿ�Ÿ�Ÿ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������üŸ��B�¯¯¯¯��aÞ�����d�y�q�?"! "%((*+.1Þ­¾ï0/,)9 GB;965444720/+.+''%  			 		   Þ­¾ï������þ+/*&&$$& Þ­¾ï Fancy Pants, 16 weken oud
Fancy Pants, 16 weken oud Fancy Pants, 16 weken oud Fancy Pants, 16 weken oud Fancy Pants, Toby S en Graaf Roderick, 13 weken oud
Fancy Pants 13 weken oud Fancy Pants en Toby S, 13 weken oud Fancy Pants, Graaf Roderick en Toby S, 13 weken oud Fancy Pants 13 weken oud
Fancy Pants en Cyril Holmes, 13 weken oud Fancy Pants en Cyril Holmes, 13 weken oud Fancy Pants en Cyril Holmes, 13 weken oud Fancy Pants 13 weken oud
Fancy Pants 12 weken oud 2016 10 16 Fancy 131 Fancy Pants 12 weken oud Fancy Pants 12 weken oud
Fancy Pants 12 weken oud Fancy Pants 11 weken oud Fancy Pants 11 weken oud Mister Muffet en Fancy Pants 11 weken oud
Fancy Pants 11 weken oud 11 weken oud Fancy Pants 11 weken oud Muffin, Fancy en Cyril
Fancy Pants 10 weken oud Fancy Pants 10 weken oud Cyril, Fancy, Roderick en Muffin Cyril Holmes en Fancy Pants 10 weken oud
Fancy Pants en Mister Muffet 10 weken oud Fancy Pants en Mister Muffet 10 weken oud Fancy Pants en Mister Muffet 9 weken oud Fancy Pants 9 weken oud
Fancy Pants 9 weken oud Fancy Pants 9 weken oud Fancy Pants 9 weken oud Toby S en Cyril Holmes 8 weken oud
Toby S en Cyril Holmes 8 weken oud Fancy Pants 8 weken oud Fancy Pants 8 weken oud Fancy Pants 8 weken oud
Fancy Pants (7 weken oud) Fancy Pants (7 weken oud) Fancy Pants (7 weken oud) Fancy Pants (7 weken oud)
Fancy Pants 6 weken oud Fancy Pants 6 weken oud Fancy Pants 6 weken oud Fancy Pants 6 weken oud
Fancy Pants 6 weken oud Fancy Pants en Mister Muffet 5 weken oud Fancy Pants en Mister Muffet 5 weken oud 2016 08 28 Fancy 302
Fancy Pants 4 weken oud (bijna 5) Fancy Pants 4 weken oud (bijna 5) Fancy Pants 4 weken oud (bijna 5) Fancy Pants 4 weken oud (bijna 5)
Fancy Pants en Mister Muffet 4 weken oud (bijna 5) Fancy Pants 3 weken oud Fancy Pants 3 weken oud Fancy Pants 3 weken oud
Fancy Pants 3 weken oud Fancy Pants 2 weken oud Fancy Pants 2 weken oud Fancy Pants 2 weken oud
Fancy Pants 2 weken oud Fancy Pants, 1 week oud Fancy Pants, 1 week oud Fancy Pants, 2 dagen oud
Fancy Pants, 2 dagen oud Fancy Pants, dag 1 Mama en kittens, dag 1